Technikum

 
SYMBOL ODDZIAŁUNAZWA ZAWODUROZSZERZENIA PRZEDMIOTÓW
1Atechnik budownictwamatematyka, geografia
1Btechnik geodeta – nowość !geografia, matematyka
1Ctechnik renowacji elementów architekturyhistoria sztuki, matematyka
1Dtechnik architektury krajobrazujęzyk angielski, biologia
1Etechnik elektrykjęzyk angielski, fizyka

tech_budtechnik budownictwa

Jest to najpopularniejszy zawód budowlany, przygotowujący do organizowania, prowadzenia i koordynowania prac budowlanych. Uczeń w trakcie nauki przygotowywany jest do wykonywania prac związanych ze znajomością materiałów konstrukcyjnych i budowlanych oraz wykonywaniem prac kreślarskich, projektowaniem obiektów budowlanych, świadczeniem pomocy technicznej przy wznoszeniu budynków i innych budowli wraz z wykonaniem pomiarów technicznych.

 KWALIFIKCJE:

B.18.  Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
B.33.  Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych.
B.30.  Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.

Tytuł: technik budownictwa, otrzymuje uczeń  po zdaniu egzaminów z trzech powyższych kwalifikacji.

 ZATRUDNIENIE:

Technik budownictwa może być zatrudniony w: przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych, administracjach budynków, urzędach nadzoru budowlanego, urzędach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach naukowo-badawczych, pracowniach konserwacji zabytków. Technik budownictwa może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych. Absolwenci mogą również kontynuować naukę na kierunkach związanych z budownictwem lub projektowaniem.

 

tech_eltechnik elektryk

Technik elektryk wykonuje prace związane z montażem instalacji, podzespołów oraz urządzeń elektrycznych, jak również lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy urządzeń i maszyn elektrycznych. Do zadań wykonywanych przez technika elektryka należą badania i kontrola urządzeń w procesie produkcji i eksploatacji, instalowanie, użytkowanie
i obsługiwanie urządzeń energoelektronicznych oraz aparatury sterującej
i pomiarowej.

KWALIFIKCJE:

E.7. montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych,
E.8. montaż i konserwacja instalacji elektrycznych,
E.24. eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Tytuł: technik elektryk, otrzymuje uczeń po zdaniu egzaminów z trzech powyższych kwalifikacji.

ZATRUDNIENIE:

Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w: elektrowniach. zakładach energetycznych, w firmach naprawiających sprzęt elektryczny, w biurach projektowych jako projektant okablowania strukturalnego (np. sieci komputerowych), w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego, w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe.

Uwaga: klasa w zawodzie technik elektryk jest objęta patronatem szwedzkiej firmy THULE.  W  zakładzie tej Firmy odbywać się będą praktyki, staże i kursy .  Najlepsi uczniowie mogą otrzymać stypendium i możliwość zatrudnienia. Przewidziany jest wyjazd do Szwecji i zwiedzanie zakładów THULE.

geodetatechnik geodeta

Geodeta to specjalista w zakresie pomiarów  oraz sporządzania map i planów geodezyjnych. Do jego podstawowych zadań należy: przedstawienie rozmieszczenia obiektów naturalnych i sztucznych znajdujących  się na powierzchni ziemi;  opis rzeźby terenu, pomiary sytuacyjno-wysokościowe (niezbędne przy tworzeniu map); opis podziemnego uzbrojenia terenu  (kanalizacja, wodociągi, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, gaz), opis bogactw mineralnych i wyrobisk górniczych; geodezyjne opracowania specjalistyczne dla potrzeb projektów wodnych, komunikacyjnych, geologii, leśnictwa i  rolnictwa; prace związane z geodezyjną obsługą budownictwa przemysłowego i mieszkalnego. Absolwent  tego kierunku jest przygotowany do podjęcia studiów na wydziałach geodezji i kartografii oraz innych kierunków inżynierskich.

 KWALIFIKCJE:

B 34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych  oraz opracowywanie wyników pomiarów
B 35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
B 36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

Tytuł: technik geodeta, otrzymuje uczeń  po zdaniu egzaminów z trzech powyższych kwalifikacji.

 ZATRUDNIENIE:

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie: w przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, budowlanych, urzędach administracji publicznej, biurach projektowych, przedsiębiorstwach poszukiwawczych i górniczych, może prowadzić własną działalność gospodarczą .

 

tech_rentechnik renowacji elementów architektury

Jest to nowy zawód, którego uruchomienie było poprzedzone analizą rynku pracy. W opinii pracodawców odczuwalny jest brak specjalistów przygotowanych do wykonywania prac konserwacyjno-remontowych
w zabytkowych obiektach budowlanych. Coraz większą popularność zyskuje również umiejętność zdobienia wnętrz oraz elewacji budynków dekoracjami rzeźbiarskimi.

KWALIFIKCJE:

B.25. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych.
B.26. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury.

Tytuł: technik renowacji elementów architektury, otrzymuje uczeń po zdaniu egzaminów z dwóch powyższych kwalifikacji.

ZATRUDNIENIE:

Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w firmach zajmujących się pracami konserwacyjno-
remontowymi w zabytkowych obiektach budowlanych, firmach wykonujących dekoracje sztukatorskie
i kamieniarskie we współczesnych budynkach oraz w firmach związanych z wykonywaniem obiektów małej architektury. Absolwent technikum wyposażony jest w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia, przede wszystkim na wydziałach architektury, konserwacji zabytków, architektury wnętrz lub innych wybranych przez siebie kierunkach.

 

tech_arch_krajtechnik architektury krajobrazu

Naszą ofertę kierujemy do uczniów, którzy w dotychczasowej edukacji lubili biologię i geografię, interesują się tematyką przyrodniczą, posiadają wyobraźnię przestrzenną i w przyszłości planują studiować architekturę krajobrazu lub inny kierunek przyrodniczy, lub po prostu chcą zająć się wizualizacją przestrzenną otaczającego nas świata. Fachowa, specjalistyczna wiedza zdobyta na przedmiotach zawodowych znacznie lepiej przygotuje Was, w porównaniu z liceum, do przyszłych studiów przyrodniczych.

KWALIFIKCJE:

R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.
R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

Tytuł: technik architektury krajobrazu, otrzymuje uczeń po zdaniu egzaminów z dwóch powyższych kwalifikacji.

ZATRUDNIENIE:

Absolwent tego kierunku będzie mógł być zatrudniony w biurach projektowych jako asystent projektanta,
w instytutach badawczych i naukowych jako pracownik techniczny, w jednostkach administracji samorządowej m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni, w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody, w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych. Technik architektury krajobrazu może prowadzić własną działalność gospodarczą. Absolwent technikum wyposażony jest w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia, na kierunkach przyrodniczych lub związanych z architekturą krajobrazu.

 

Print Friendly, PDF & Email