Oferta edukacyjna

Powody dla których warto wybrać  szkołę kształcacą w zawodach:

1. Kończysz szkołę i masz zawód – to takie proste.
2. Od pierwszego dnia nauki zdobywasz doświadczenie zawodowe. Kiedy inni dopiero wchodzą na rynek pracy, Ty już masz kilkuletni staż.
3. Zarabiasz. Uczniowie szkół zawodowych (pracownicy młodociani) otrzymują za pracę wynagrodzenie.
4. Po skończeniu szkoły i zdaniu egzaminów (w trakcie nauki) otrzymujesz również certyfikat w języku angielskim, który upoważnia Cię do podjęcia pracy w dowolnym kraju Unii Europejskiej.
5. Możesz kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (od drugiej klasy) i po dwóch latach masz średnie wykształcenie.
6. Możesz też kontynuować naukę w technikum i zdobyć tytuł technika.
7. Ważne! Przed podjęciem decyzji sprawdź  możliwości kontynuowania nauki w danym zawodzie(możesz to zrobić w sekretariacie szkoły).

8. Jak to działa? Możesz zaplanować swoją karierę zawodową w następujący sposób:
A. Jeżeli wybierzesz naukę w szkole zasadniczej np. w zawodzie murarz-tynkarz, który składa się z dwóch kwalifikacji, to w klasie II zdobędziesz kwalifikacje murarza, a w klasie III kwalifikacje tynkarza. Oznacza to, że możesz pracować  w tych  dwóch zawodach lub możesz kontynuować naukę (patrz p. C).
B. Jeżeli wybierzesz naukę w technikum, to aby uzyskać zawód technik budownictwa musisz zdobyć trzy kwalifikacje: wykonywanie robót murarskich i tynkarskich, organizacja i kontrolowanie robót budowlanych oraz kosztorysowanie i sporządzanie dokumentacji przetargowej.
C. Jeżeli po szkole zawodowej zdecydujesz się uzyskać tytuł technika, to jedną kwalifikację  już masz, zdobyłeś ją w szkole zawodowej – n.p. wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. Musisz zdobyć tylko dwie pozostałe kwalifikacje (patrz punkt 6) i ukończyć liceum ogólnokształcące dla dorosłych, które zaczynasz od klasy drugiej.

TECHNIKUM

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W PILE

ul. Kilińskiego 16

64-920 Piła

email: zsp3.pila@gmail.com

tel./fax: 67 212-61-81

www.zsp3.pila.pl

TECHNIKUM NR 4 W PILE

SYMBOL ODDZIAŁU

NAZWA ZAWODU

JĘZYK OBCY

1 A

technik budownictwa

język angielski, język niemiecki

1 B

technik budownictwa

język angielski, język niemiecki

1 C

technik renowacji elementów architektury (nowość)

język angielski, język niemiecki

1 D

technik architektury krajobrazu (nowość)

język angielski, język niemiecki

Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie , a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Absolwenci mogą kontynuować naukę na wszystkich wyższych uczelniach lub uzyskiwać dodatkowe kwalifikacje (zawód) na kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 4 W PILE

SYMBOL ODDZIAŁU

NAZWA ZAWODU

JĘZYK OBCY

1 wiel

 elektryk

 monter zabudowy i robót wykończeniowych
 w budownictwie

 monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 

 murarz-tynkarz

 stolarz

język angielski

lub

język niemiecki

Ukończenie trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i uzyskać dodatkowe kwalifikacje (zawód)
na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Wymagane dokumenty

i terminy ich składania

HARMONOGRAM  REKRUTACJI

Od 20 maja do 4 czerwca 2013 r.
Kandydat do szkoły składa w sekretariacie szkoły wydrukowane podanie z elektronicznego systemu naboru ze strony www.pila.edu.com.pl.

26 czerwca 2013 r.
Kandydat do szkoły może zmienić decyzję o wyborze szkoły i przenieść dokumenty do ostatecznie wybranej szkoły.

Do 2 lipca 2013 r.
Kandydat do szkoły dostarcza poświadczone przez dyrektora gimnazjum kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
•    podanie o przyjęcie do szkoły (wydruk ze strony www.pila.edu.com.pl)
•    oryginał lub kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,
•    oryginał lub kopię zaświadczenia o egzaminie gimnazjalnym,
•    dyplomy za udział w konkursach i olimpiadach,
•    3 podpisane fotografie formatu 30×42,
•    odpis skrócony aktu urodzenia,
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie/ specjalności (skierowanie uczeń otrzyma w ZSP Nr 3 w Pile).
4 lipca 2013 r. godzina 13.00 (w budynku szkoły). Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły.

Do 8 lipca 2013 r.
Kandydat do szkoły potwierdza wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

9 lipca 2013 r.
Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły.

Do 11 lipca 2013 r.
Kandydat nieprzyjęty do szkoły składa oryginały dokumentów do szkół, które nie dokonały pełnego naboru.

11 lipca 2013 r.
Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej.

Do 15 lipca 2013 r.
Kandydat do szkoły przyjęty w wyniku rekrutacji uzupełniającej potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

15 lipca 2013 r.
Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły po przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej.