Historia szkoły

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile powstał w 2002 r. jako protoplasta Zespołu Szkół Budowlanych im. prof. Romana Kozaka. Szkoła nierozerwalnie związana była z dziejami Kombinatu Budowlanego i budownictwa na terenie Piły. Przedsiębiorstwo to od początku realizuje dokształcanie zawodowe pracowników w ramach szkolenia wewnątrzzakładowego, tym samym wyłania się potrzeba utworzenia szkoły przyzakładowej,  prowadzącej systematyczne kształcenie robotników budowlanych różnych specjalności. Z taką inicjatywą też występuje ówczesny dyrektor Przedsiębiorstwa terenowego, inż. Bogdan Toboła, który 4 stycznia 1963r. występuje z wnioskiem o utworzenie Zasadniczej Szkoły Budowlanej Przedsiębiorstwa Budownictwa Terenowego w Pile. Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w Warszawie, zarządzeniem z dnia 11 lipca 1963roku 145 ZP/6/63 powołuje z dniem 1 września 1963 roku Zasadniczą Szkołę Budowlaną dla Pracujących Przedsiębiorstwa Budownictwa Terenowego w Pile. Siedzibą szkoły stał się budynek Przedsiębiorstwa Budownictwa Terenowego  przy ul. Kilińskiego 16, gdzie dla jej potrzeb przystosowano na salę lekcyjną pomieszczenie w suterenie. Dyrektorem szkoły został jej organizator, inż. Bogdan Toboła, który przez pierwsze lata jej istnienia godził tę funkcję ze stanowiskiem dyrektora Przedsiębiorstwa Budownictwa Terenowego  w Pile. Wstępnie utworzono dwa oddziały po 40 uczniów, w których kształciła się młodzież w zawodach: monter instalacji sanitarnych, murarz-tynkarz i malarz budowlany.

1 września 1963 roku następuje uroczyste otwarcie szkoły. Notatki o jej otwarciu znalazły się w prasie regionalnej: „Ziemi Nadnoteckiej” i w „Gazecie Poznańskiej”. Szkoła w pierwszym roku  istnienia zatrudniała 8 nauczycieli dochodzących i dwóch instruktorów szkolenia praktycznego. W  wakacje 1964 roku przystosowano na parterze budynku dla potrzeb szkoły dwie izby lekcyjne, świetlicę oraz sekretariat i pokój nauczycielski. W roku szkolnym 1964/65 uruchomiono 5 oddziałów. Otwarto kształcenie w zawodach: elektromonter i betoniarz- zbrojarz. Praktyki zawodowe odbywały się na budowach Pilskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego. W czerwcu 1965r. szkołę opuszczają pierwsi absolwenci kształcący się w zawodach: malarz budowlany i murarz- tynkarz. Od 1 września 1965 roku Zespół Szkół Budowlanych liczy już 7 oddziałów. Wydarzeniem staje się otwarcie Technikum Budowlanego dla Pracujących Pilskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego. Szkoła zatrudnia dwóch nauczycieli etatowych ( języka polskiego i matematyki ) oraz 13 dochodzących.
15 maja 1966 roku inż. Bogdan Toboła zostaje mianowany etatowym dyrektorem Zasadniczej Szkoły Budowlanej i Technikum Budowlanego. Sprawami praktycznej nauki zawodu od roku 1964 zajmuje się kierownik szkolenia praktycznego. W roku szkolnym 1966/67 szkoła powiększyła się do 8 oddziałów, a technikum wieczorowe do 2 oddziałów. W roku 1968 Technikum Budowlane dla Pracujących opuszczają pierwsi absolwenci. W czasie wakacji w 1968 roku szkole przekazano dodatkowe izby lekcyjne. Od września 1968 roku szkoła dysponuje dwoma klasopracowniami i pięcioma pracowniami. Dochodzą nowi nauczyciele etatowi, a szkoła zdobywa sobie trwałe miejsce w środowisku lokalnym. W szkole stale wzrasta liczba oddziałów i rozwija się baza lokalowa. Również w 1968 roku szkoła otrzymuje do wyłącznej dyspozycji budynek przy ul. Kilińskiego 16. Powstają dalsze klasopracownie oraz wzrasta zaopatrzenie w pomoce naukowe. W październiku 1973 roku ma miejsce uroczystość 10-lecia ZSB. Szkoła otrzymuje sztandar i imię prof. Romana Kozaka. Przełomowym natomiast w dziejach szkoły jest rok 1975. Decyzją Ministra Budownictwa z dnia 24 czerwca 1975 roku zostaje utworzony Zespół Szkół Budowlanych im. prof. Romana Kozaka w Pile. W skład zespołu wchodzą:


•    Zasadnicza Szkoła Budowlana dla Pracujących,
•    Technikum Budowlane dla Pracujących,
•    Średnie Studium Zawodowe dla Pracujących,
•    Szkoła Mistrzów dla Pracujących.


Dwie ostatnie placówki powołane zostały decyzją Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 4 czerwca 1975 roku. Rozwinięcie systemu szkolnictwa wieczorowego jest wynikiem stale wzrastającego zapotrzebowania pilskiego rynku budowlanego na średni personel techniczny. Wobec wzrostu liczby uczniów i poziomu nauczania w Zasadniczej Szkole Budowlanej  koniecznością staje się umożliwienie dalszego kształcenia najbardziej uzdolnionej młodzieży w systemie dziennym. Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Pile z dnia 23 marca 1978r. zostaje utworzone trzyletnie młodzieżowe Technikum Budowlane na podbudowie programowej Zasadniczej Szkoły Budowlanej. Otwarcie Technikum Budowlanego przyczynia się do wzrostu prestiżu szkoły i stanowi „magnes” przyciągający młodzież do kształcenia się w Zasadniczej Szkole Budowlanej, co w okresie niżu demograficznego w szkolnictwie ponadpodstawowym nie jest bez znaczenia. Potrzebami budownictwa w zakresie średniego personelu technicznego jest podyktowana następna decyzja utworzenia w roku 1982 pięcioletniego Technikum Budowlanego dla absolwentów szkół podstawowych, które również wchodzi w skład Zespołu Szkół Budowlanych. W roku 1987 opuszcza to technikum dwudziestu pierwszych absolwentów, z których aż siedmiu podjęło naukę na wyższych uczelniach. W dalszych latach obserwujemy stałe powiększanie się bazy szkoły i wymianę wyposażenia na nowoczesny sprzęt i meble. Po likwidacji „Filmosu” szkoła uzyskała pomieszczenia gospodarcze i lokal, w którym utworzono pracownię biologii, a pomieszczenia na strychu zamieniono w piękną i nowoczesną pracownię przedmiotów zawodowych wyposażoną w sprzęt komputerowy. Biblioteka szkolna stała się Multimedialnym Centrum Informacyjnym z powszechnym dostępem do Internetu. W pomieszczeniu piwnicy powstała nowocześnie wyposażona siłownia, dostępna zarówno dla uczniów jak i wszystkich pracowników szkoły. W dowód uznania od 1 września 1998 roku powołano Liceum Ogólnokształcące a we wrześniu 2002 roku Liceum Profilowane, do którego ostatnia rekrutacja odbyła się w 2007 roku. Od 2002 roku szkoła zarządza pełnowymiarowym stadionem piłkarskim i kompleksem przyległych terenów rekreacyjnych w tym kortem tenisowym i obiektem socjalno-bytowym
Aktualnie strukturę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile tworzą :


•  IV Liceum Ogólnokształcące,
•  Technikum nr 4,
•  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4.