Zespˇ│ Szkˇ│ Ponadgimnazjalnych nr 3 w Pile - BUDOWLANKA
Nawigacja
platforma moodle
Losowa Fotka
progecad
progeCAD - alternatywa AutoCAD ®
certyfikaty


Historia szko´┐Ży

Zespó´┐Ż Szkó´┐Ż Ponadgimnazjalnych nr 3 w PileZespó´┐Ż Szkó´┐Ż Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile powsta´┐Ż w 2002 r. jako protoplasta Zespo´┐Żu Szkó´┐Ż Budowlanych im. prof. Romana Kozaka. Szko´┐Ża nierozerwalnie zwi´┐Żzana by´┐Ża z dziejami Kombinatu Budowlanego i budownictwa na terenie Pi´┐Ży. Przedsi´┐Żbiorstwo to od pocz´┐Żtku realizuje dokszta´┐Żcanie zawodowe pracowników w ramach szkolenia wewn´┐Żtrzzak´┐Żadowego, tym samym wy´┐Żania si´┐Ż potrzeba utworzenia szko´┐Ży przyzak´┐Żadowej,  prowadz´┐Żcej systematyczne kszta´┐Żcenie robotników budowlanych ró´┐Żnych specjalno´┐Żci. Z tak´┐Ż inicjatyw´┐Ż te´┐Ż wyst´┐Żpuje ówczesny dyrektor Przedsi´┐Żbiorstwa terenowego, in´┐Ż. Bogdan Tobo´┐Ża, który 4 stycznia 1963r. wyst´┐Żpuje z wnioskiem o utworzenie Zasadniczej Szko´┐Ży Budowlanej Przedsi´┐Żbiorstwa Budownictwa Terenowego w Pile. Ministerstwo Budownictwa i Przemys´┐Żu Materia´┐Żów Budowlanych w Warszawie, zarz´┐Żdzeniem z dnia 11 lipca 1963roku 145 ZP/6/63 powo´┐Żuje z dniem 1 wrze´┐Żnia 1963 roku Zasadnicz´┐Ż Szko´┐Ż´┐Ż Budowlan´┐Ż dla Pracuj´┐Żcych Przedsi´┐Żbiorstwa Budownictwa Terenowego w Pile. Siedzib´┐Ż szko´┐Ży sta´┐Ż si´┐Ż budynek Przedsi´┐Żbiorstwa Budownictwa Terenowego  przy ul. Kili´┐Żskiego 16, gdzie dla jej potrzeb przystosowano na sal´┐Ż lekcyjn´┐Ż pomieszczenie w suterenie. Dyrektorem szko´┐Ży zosta´┐Ż jej organizator, in´┐Ż. Bogdan Tobo´┐Ża, który przez pierwsze lata jej istnienia godzi´┐Ż t´┐Ż funkcj´┐Ż ze stanowiskiem dyrektora Przedsi´┐Żbiorstwa Budownictwa Terenowego  w Pile. Wst´┐Żpnie utworzono dwa oddzia´┐Ży po 40 uczniów, w których kszta´┐Żci´┐Ża si´┐Ż m´┐Żodzie´┐Ż w zawodach: monter instalacji sanitarnych, murarz-tynkarz i malarz budowlany.

 

Zespó´┐Ż Szkó´┐Ż Ponadgimnazjalnych nr 3 w Pile1 wrze´┐Żnia 1963 roku nast´┐Żpuje uroczyste otwarcie szko´┐Ży. Notatki o jej otwarciu znalaz´┐Ży si´┐Ż w prasie regionalnej: "Ziemi Nadnoteckiej" i w "Gazecie Pozna´┐Żskiej". Szko´┐Ża w pierwszym roku  istnienia zatrudnia´┐Ża 8 nauczycieli dochodz´┐Żcych i dwóch instruktorów szkolenia praktycznego. W  wakacje 1964 roku przystosowano na parterze budynku dla potrzeb szko´┐Ży dwie izby lekcyjne, ´┐Żwietlic´┐Ż oraz sekretariat i pokój nauczycielski. W roku szkolnym 1964/65 uruchomiono 5 oddzia´┐Żów. Otwarto kszta´┐Żcenie w zawodach: elektromonter i betoniarz- zbrojarz. Praktyki zawodowe odbywa´┐Ży si´┐Ż na budowach Pilskiego Przedsi´┐Żbiorstwa Budowlanego. W czerwcu 1965r. szko´┐Ż´┐Ż opuszczaj´┐Ż pierwsi absolwenci kszta´┐Żc´┐Żcy si´┐Ż w zawodach: malarz budowlany i murarz- tynkarz. Od 1 wrze´┐Żnia 1965 roku Zespó´┐Ż Szkó´┐Ż Budowlanych liczy ju´┐Ż 7 oddzia´┐Żów. Wydarzeniem staje si´┐Ż otwarcie Technikum Budowlanego dla Pracuj´┐Żcych Pilskiego Przedsi´┐Żbiorstwa Budowlanego. Szko´┐Ża zatrudnia dwóch nauczycieli etatowych ( j´┐Żzyka polskiego i matematyki ) oraz 13 dochodz´┐Żcych.
15 maja 1966 roku in´┐Ż. Bogdan Tobo´┐Ża zostaje mianowany etatowym dyrektorem Zasadniczej Szko´┐Ży Budowlanej i Technikum Budowlanego. Sprawami praktycznej nauki zawodu od roku 1964 zajmuje si´┐Ż kierownik szkolenia praktycznego. W roku szkolnym 1966/67 szko´┐Ża powi´┐Żkszy´┐Ża si´┐Ż do 8 oddzia´┐Żów, a technikum wieczorowe do 2 oddzia´┐Żów. W roku 1968 Technikum Budowlane dla Pracuj´┐Żcych opuszczaj´┐Ż pierwsi absolwenci. W czasie wakacji w 1968 roku szkole przekazano dodatkowe izby lekcyjne. Od wrze´┐Żnia 1968 roku szko´┐Ża dysponuje dwoma klasopracowniami i pi´┐Żcioma pracowniami. Dochodz´┐Ż nowi nauczyciele etatowi, a szko´┐Ża zdobywa sobie trwa´┐Że miejsce w ´┐Żrodowisku lokalnym. W szkole stale wzrasta liczba oddzia´┐Żów i rozwija si´┐Ż baza lokalowa. Równie´┐Ż w 1968 roku szko´┐Ża otrzymuje do wy´┐Ż´┐Żcznej dyspozycji budynek przy ul. Kili´┐Żskiego 16. Powstaj´┐Ż dalsze klasopracownie oraz wzrasta zaopatrzenie w pomoce naukowe. W pa´┐Żdzierniku 1973 roku ma miejsce uroczysto´┐Ż´┐Ż 10-lecia ZSB. Szko´┐Ża otrzymuje sztandar i imi´┐Ż prof. Romana Kozaka. Prze´┐Żomowym natomiast w dziejach szko´┐Ży jest rok 1975. Decyzj´┐Ż Ministra Budownictwa z dnia 24 czerwca 1975 roku zostaje utworzony Zespó´┐Ż Szkó´┐Ż Budowlanych im. prof. Romana Kozaka w Pile. W sk´┐Żad zespo´┐Żu wchodz´┐Ż:


•    Zasadnicza Szko´┐Ża Budowlana dla Pracuj´┐Żcych,
•    Technikum Budowlane dla Pracuj´┐Żcych,
•    ´┐Żrednie Studium Zawodowe dla Pracuj´┐Żcych,
•    Szko´┐Ża Mistrzów dla Pracuj´┐Żcych.


Dwie ostatnie placówki powo´┐Żane zosta´┐Ży decyzj´┐Ż Ministerstwa Budownictwa i Przemys´┐Żu Materia´┐Żów Budowlanych z dnia 4 czerwca 1975 roku. Rozwini´┐Żcie systemu szkolnictwa wieczorowego jest wynikiem stale wzrastaj´┐Żcego zapotrzebowania pilskiego rynku budowlanego na ´┐Żredni personel techniczny. Wobec wzrostu liczby uczniów i poziomu nauczania w Zasadniczej Szkole Budowlanej  konieczno´┐Żci´┐Ż staje si´┐Ż umo´┐Żliwienie dalszego kszta´┐Żcenia najbardziej uzdolnionej m´┐Żodzie´┐Ży w systemie dziennym. Na wniosek dyrektora Zespo´┐Żu Szkó´┐Ż Budowlanych decyzj´┐Ż Kuratora O´┐Żwiaty i Wychowania w Pile z dnia 23 marca 1978r. zostaje utworzone trzyletnie m´┐Żodzie´┐Żowe Technikum Budowlane na podbudowie programowej Zasadniczej Szko´┐Ży Budowlanej. Otwarcie Technikum Budowlanego przyczynia si´┐Ż do wzrostu presti´┐Żu szko´┐Ży i stanowi „magnes” przyci´┐Żgaj´┐Żcy m´┐Żodzie´┐Ż do kszta´┐Żcenia si´┐Ż w Zasadniczej Szkole Budowlanej, co w okresie ni´┐Żu demograficznego w szkolnictwie ponadpodstawowym nie jest bez znaczenia. Potrzebami budownictwa w zakresie ´┐Żredniego personelu technicznego jest podyktowana nast´┐Żpna decyzja utworzenia w roku 1982 pi´┐Żcioletniego Technikum Budowlanego dla absolwentów szkó´┐Ż podstawowych, które równie´┐Ż wchodzi w sk´┐Żad Zespo´┐Żu Szkó´┐Ż Budowlanych. W roku 1987 opuszcza to technikum dwudziestu pierwszych absolwentów, z których a´┐Ż siedmiu podj´┐Ż´┐Żo nauk´┐Ż na wy´┐Ższych uczelniach. W dalszych latach obserwujemy sta´┐Że powi´┐Żkszanie si´┐Ż bazy szko´┐Ży i wymian´┐Ż wyposa´┐Żenia na nowoczesny sprz´┐Żt i meble. Po likwidacji "Filmosu" szko´┐Ża uzyska´┐Ża pomieszczenia gospodarcze i lokal, w którym utworzono pracowni´┐Ż biologii, a pomieszczenia na strychu zamieniono w pi´┐Żkn´┐Ż i nowoczesn´┐Ż pracowni´┐Ż przedmiotów zawodowych wyposa´┐Żon´┐Ż w sprz´┐Żt komputerowy. Biblioteka szkolna sta´┐Ża si´┐Ż Multimedialnym Centrum Informacyjnym z powszechnym dost´┐Żpem do Internetu. W pomieszczeniu piwnicy powsta´┐Ża nowocze´┐Żnie wyposa´┐Żona si´┐Żownia, dost´┐Żpna zarówno dla uczniów jak i wszystkich pracowników szko´┐Ży. W dowód uznania od 1 wrze´┐Żnia 1998 roku powo´┐Żano Liceum Ogólnokszta´┐Żc´┐Żce a we wrze´┐Żniu 2002 roku Liceum Profilowane, do którego ostatnia rekrutacja odby´┐Ża si´┐Ż w 2007 roku. Od 2002 roku szko´┐Ża zarz´┐Żdza pe´┐Żnowymiarowym stadionem pi´┐Żkarskim i kompleksem przyleg´┐Żych terenów rekreacyjnych w tym kortem tenisowym i obiektem socjalno-bytowym
Aktualnie struktur´┐Ż Zespo´┐Żu Szkó´┐Ż Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile tworz´┐Ż :


•  IV Liceum Ogólnokszta´┐Żc´┐Żce,
•  Technikum nr 4,
•  Zasadnicza Szko´┐Ża Zawodowa Nr 4.


Komentarze
Brak komentarzy. Mo┐e czas dodaŠ swˇj?
Dodaj komentarz
Zaloguj siŕ, aby mˇc dodaŠ komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani u┐ytkownicy mog▒ oceniaŠ zawartoŠ strony
Zaloguj siŕ lub zarejestruj, ┐eby mˇc zag│osowaŠ.

Brak ocen. Mo┐e czas dodaŠ swoj▒?
Wa┐ne adresy
OFERTA EDUKACYJNA
OFERTA EDUKACYJNA
50-LECIE
dyplomy